Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị có liên quan tập trung rà soát, tái cấu trúc nghiệp vụ các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 để tổ chức triển khai tại địa phương. Đồng thời, tiến hành tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các thủ tục hành chính thực hiện trên môi trường điện tử đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định của pháp luật.

Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường mạng. Rà soát tổ chức triển khai các giải pháp đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính đất đai trực tuyến để người dân, doanh nghiệp vẫn giải quyết được thủ tục hành chính, nhưng giảm thiểu việc phải đến nơi nộp hồ sơ, hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp với cán bộ tiếp nhận hồ sơ và người khác.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Bên cạnh đó, văn bản cũng yêu cầu các cấp, các ngành thông tin, tuyên truyền và đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân triển khai ứng dụng mạnh mẽ việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua môi trường mạng. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách kiểm soát dịch bệnh để gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Tổ chức quản lý chặt chẽ dữ liệu hình thành trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Trong trường hợp chưa chuẩn bị được hạ tầng và các điều kiện để vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, căn cứ vào điều kiện thực trạng về hạ tầng, nhu cầu, nguồn lực của địa phương, cần nghiên cứu xây dựng đơn giá cho thuê dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin (giải pháp đồng bộ cả phần cứng phục vụ cài đặt phần mềm, lưu trữ dữ liệu và đường truyền) để các Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện lưu trữ dữ liệu, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, tận dụng nguồn lực của các thành phần kinh tế.

Đình Thuyết