Chỉ thị nêu rõ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể trong công tác phòng, chống tham nhũng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. 

leftcenterrightdel
Trụ sở UBND tỉnh Hòa Bình 

Đồng thời chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập đúng trình tự, thủ tục và thời gian; Đẩy mạnh việc xây dựng, công bố công khai các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ xã hội, quan hệ giữa công chức với doanh nghiệp và người dân. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức khi giải quyết thủ tục hành chính đối với nhân dân, doanh nghiệp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực thi công vụ tại những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật về công khai, minh bạch và vi phạm các quy định pháp luật về công vụ, công chức thì phải xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, yêu cầu người có thẩm quyền xử lý theo quy định. Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị có hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc để đơn vị mình quản lý xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến; thông tin, phản ánh về thái độ làm việc, ứng xử và các biểu hiện tiêu cực trong thi hành công vụ phải được xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, ban hành, công khai và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm các quy định về xây dựng, ban hành, công khai và hướng dẫn thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định. Thực hiện nghiêm việc trả lương qua tài khoản đối với những đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo quy định; khuyến khích cán bộ, công chức thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt mà thông qua tài khoản.

Tổ chức, thực hiện tốt các quy định, quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tiếp nhận, xử lý kịp thời báo cáo, tố giác và thông tin khác về hành vi tham nhũng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo hành vi tham nhũng; chủ động phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng; Tập trung vào việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân nhằm nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, kết quả thực hiện là một trong những cơ sở đánh giá phân loại hàng năm.

Tăng cường chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của ngành, địa phương mình; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định, không chấp hành nghiêm các chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục xây dựng kế hoạch, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định; có biện pháp xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chậm tổ chức việc chuyển đổi vị trí công tác và cán bộ, công chức, viên chức không chấp hành việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh xây dựng và triển khai Chính quyền điện tử; triển khai các biện pháp tổ chức, quản lý và xử lý kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật thông tin trong cơ quan.

H.T