Theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP, việc xác định các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài dựa theo các tiêu chí, như: Vụ việc KN, TC đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết nhưng trong quá tình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, công dân vẫn tiếp tục KN, TC; vụ việc khiếu nại hay tố cáo đã được cơ quan hành chính giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; quyết định giải quyết KN, TC đã có hiệu lực pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục KN, TC...

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an lập danh sách một số vụ việc có tính chất rất bức xúc, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trình Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để có kế hoạch kiểm tra, rà soát, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm.

Ở Trung ương, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Tổ công tác để chỉ đạo giải quyết một số vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài, nổi cộm. Tổng Thanh tra Chính phủ thành lập Tổ giúp việc cho Tổ công tác.

leftcenterrightdel
 Việc giải quyết dứt điểm các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài góp phần bảo đảm ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Đại biểu Quốc hội khoa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tỉnh) lập danh sách vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài còn lại để có kế hoạch kiểm tra, rà soát, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm.

Đồng thời, thành lập Tổ công tác để tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát do 01 lãnh đạo UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Chánh Thanh tra tỉnh quyết định thành lập Bộ phận giúp việc cho Tổ công tác.

Tổ công tác nghiên cứu hồ sơ, tài liệu làm việc với người KN, TC; kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung KN, TC, nguyên nhân người KN, TC chưa đồng tình với quyết định giải quyết KN, kết luận xử lý TC; đề xuất phương án giải quyết dứt điểm vụ việc.

Đối với địa phương có nhiều vụ việc thì Tổ công tác tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập các Đoàn thanh tra (Tổ kiểm tra) để tiến hành thực hiện nhiệm vụ, báo cáo kết quả cho Tổ công tác.

Ngoài ra, Tổ công tác giúp Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tổ chức cuộc họp với các cơ quan có liên quan; giúp Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với người KN, TC (hoặc người đại diện); trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phương án giải quyết.

Về tổ chức thực hiện, Thanh tra Chính phủ tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh tập trung thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài; thường xuyên cập nhật thông tin, kết quả thực hiện vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về KN, TC./.

Minh Nguyệt