Thời gian qua, Vụ Pháp chế của Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với Vụ Pháp chế và kiểm soát nội bộ của UBQLVNN xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp.

Theo đó, Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và Ủy ban trong việc: Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và triển khai thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra; trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN); việc sử dụng kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN.

Việc phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và Ủy ban được thực hiện thông qua các phương thức: Cử cán bộ, công chức, viên chức phối hợp trao đổi trực tiếp; tổ chức cuộc họp hoặc cung cấp thông tin, tài liệu và trao đổi ý kiến.

Quy chế nêu rõ các nội dung phối hợp trong: Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết KNTC; tiếp công dân; PCTN; đào tạo, bồi dưỡng nhân sự thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN.

leftcenterrightdel
Trước phối hợp với UBQLVNN, Thanh tra Chính phủ đã có quy chế phối hợp hiệu quả với Kiểm toán Nhà nước. (Ảnh: Diệu Thúy) 

Cụ thể, phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra sẽ phối hợp từ khâu lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra tới việc triển khai Đoàn thanh tra, kiểm tra; sử dụng kết quả thanh tra, kiểm tra và cả trong công tác hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra và thành lập tổ công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra.

Bên cạnh đó, hai cơ quan sẽ phối hợp trong công tác giải quyết KNTC. Căn cứ quy định của pháp luật và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Thanh tra Chính phủ đề nghị Ủy ban hoặc Ủy ban đề nghị Thanh tra Chính phủ cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ phục vụ công tác giải quyết KNTC. Khi có đề nghị của Ủy ban, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết KNTC cho Ủy ban đối với các vụ việc cụ thể.

Về nội dung phối hợp trong công tác tiếp công dân. Căn cứ quy định của pháp luật và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Thanh tra Chính phủ đề nghị Ủy ban hoặc Ủy ban đề nghị Thanh tra Chính phủ cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ, kết quả tiếp công dân phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Khi có đề nghị của Ủy ban, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn cho Ủy ban về kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân.

Điều 7 của Quy chế về phối hợp trong công tác PCTN quy định, khi có đề nghị của Ủy ban, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn Ủy ban về việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Khi phát hiện đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban có dấu hiệu vi phạm pháp luật về PCTN thì Thanh tra Chính phủ và Ủy ban phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Khi Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban thì thông báo cho Ủy ban biết để phối hợp thực hiện theo thẩm quyền; trường hợp cần thiết, Thanh tra Chính phủ đề nghị Ủy ban cử người tham gia đoàn xác minh...

Ngoài ra, tại Quy chế còn quy định việc phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng nhân sự thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN, đồng thời phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra./.

Lan Anh