Mục đích xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (người có nghĩa vụ kê khai) nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai. Mặt khác, việc xác minh tài sản, thu nhập nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) đối với người có nghĩa vụ kê khai.

Việc xác minh tài sản, thu nhập do Thanh tra Bộ thực hiện theo thủ tục, trình tự quy định tại Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và phải đảm bảo tiến hành kịp thời, công khai, khách quan, trung thực. 

Cụ thể, sẽ xác minh về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng nội dung bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; xác minh thực tế tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai.

Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, căn cứ điểm 1 Mục II Phần B Kế hoạch công tác PCTN năm 2021 của Bộ LĐTBXH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1372/QĐ-LĐTBXH ngày 11/11/2020 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH), trong năm 2021 sẽ tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

leftcenterrightdel
 Trụ sở Bộ LĐTBXH. (Ảnh internet)

Các cá nhân được xác minh, gồm: Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP; tại mỗi đơn vị được xác minh, lựa chọn tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai, trong đó có ít nhất 01 người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị.

Người được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập đáp ứng các tiêu chí sau: Là người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; chưa được xác minh về tài sản, thu nhập trong thời gian 04 năm liền tính từ ngày 31/12/2020 trở về trước.

Kế hoạch nêu rõ, không lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập của những người sau: Người đang bị điều tra, truy tố, xét xử; người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

Người được xác minh tại mỗi đơn vị được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm. Khi tiến hành lựa chọn người được xác minh, Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập mời đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cùng cấp dự và chứng kiến. Việc lựa chọn người được xác minh được lập thành biên bản.

Về trình tự tiến hành xác minh, Bộ trưởng ban hành Quyết định xác minh và thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập theo Điều 45 Luật PCTN. Tổ chức và hoạt động của Tổ xác minh tài sản, thu nhập thực hiện theo quy định tại Điều 46 Luật PCTN. Tổ xác minh tài sản, thu nhập tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với những người đã được lựa chọn xác minh. Kết thúc xác minh tại mỗi đơn vị, Tổ trưởng Tổ xác minh tài sản, thu nhập báo cáo kết quả và dự thảo Kết luận xác minh, trình Bộ trưởng ban hành Kết luận xác minh. Việc công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện như việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập quy định tại Điều 39 Luật PCTN.

Bộ LĐTBXH giao Thanh tra Bộ chủ trì, tham mưu Bộ trưởng triển khai hoạt động xác minh tài sản, thu nhập tại các đơn vị, cá nhân được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập. Mặt khác, tiếp nhận, quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai theo quy định tại điểm 6 Mục II Kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập của Bộ. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của những cá nhân được lựa chọn xác minh./.

Hoàng Minh