Thanh tra viên có vai trò quan trọng trong việc tổ chức và đánh giá việc thực hiện pháp luật, chính sách của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua việc triển khai các hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, thanh tra viên đóng vai trò quan trọng trong kiến nghị xây dựng, sửa đổi chính sách, pháp luật nói chung và pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng nói riêng thông qua quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Tất nhiên, đội ngũ thanh tra viên thể hiện được vai trò vô cùng quan trọng đó chỉ khi họ được GDPL để nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm trong thực thi công vụ được giao.

Hiểu theo nghĩa chung nhất, GDPL cho đội ngũ thanh tra viên là hoạt động được thực hiện thông qua sự tương tác giữa các chủ thể giáo dục pháp luật và thanh tra viên dưới các hình thức chủ yếu là đào tạo pháp luật, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn các chuyên đề pháp luật nhằm trang bị, nâng cao kiến thức pháp luật cho thanh tra viên qua đó tăng cường hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của đội ngũ thanh tra viên.

1. Đặc điểm GDPL cho đội ngũ thanh tra viên

Giáo dục pháp luật cho đội ngũ thanh tra viên có một số điểm đặc thù như:

- GDPL cho thanh tra viên là những cán bộ công chức khi đã được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên gồm: Thanh tra viên, thanh tra viên chính và Thanh tra viên cao cấp làm việc tại các cơ quan thanh tra nhà nước.

- Không phải bất cứ chủ thể nào cũng có thể tham gia GDPL cho thanh tra viên. Chủ thể GDPL cho đội ngũ thanh tra viên phải là người am hiểu sâu, có kiến thức lý luận và thực tiễn pháp luật vững vàng, được cơ quan chức năng nghiên cứu, lựa chọn.

- Nội dung GDPL cho thanh tra viên bên cạnh kiến thức pháp luật cơ bản về các ngành luật trong hệ trong pháp luật Việt Nam như: hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Lao động… thì có tính chất chuyên sâu, tập trung vấn đề pháp luật chuyên nghành, lĩnh vực cũng như kỹ năng thực hiện pháp luậtvề thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Thông qua GDPL trang bị cho thanh tra viên kỹ năng đánh giá việc thực hiện các chính sách, pháp luật của các chủ thể đồng thời thanh tra viên còn đưa ra các kiến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật.

- Phương pháp GDPL cho đội ngũ thanh tra viên đa dạng, có tính thực tế cao. Đặc biệt chú trọng gắn lý luận với các tình huống pháp luật trong thực tế cũng như cách thức xử lý trong trường hợp đó.

2. Vai trò của giáo dục pháp luật cho đội ngũ thanh tra viên ở Việt Nam

GDPL có vai trò quan trọng đối với cán bộ công chức trong đó có đội ngũ thanh tra viên. Cụ thể:

GDPL góp phần củng cố, nâng cao kiến thức pháp luật của đội ngũ thanh tra viên. GDPL cho đội ngũ thanh tra viên trước hết nhằm củng cố, nâng cao kiến thức pháp luật của họ. Thanh tra viên là người thực hiện các hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ thanh tra viên là am hiểu, có kiến thức pháp luật vững vàng. Thông qua hoạt động GDPL, kiến thức của người thanh tra viên luôn được củng cố, cập nhật để có thể đáp ứng tốt nhất yêu cầu trong quá trình thực thi công vụ. Có thể nói, việc am hiểu và luôn được cập nhật kiến thức pháp luật nhằm nâng cao tri thức pháp luật sẽ giúp cho đội ngũ thanh tra viên tổ chức hoạt động thực hiện nhiệm vụ thanh tra một cách có ý thức đồng thời có thể tự đánh giá kiểm tra, đối chiếu hành vi với các chuẩn mực pháp luật.

- GDPL góp phần nâng cao kĩ năng thực thi nhiệm vụ thanh tra của đội ngũ thanh tra viên. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ thanh tra, bên cạnh việc am hiểu kiến thức về pháp luật, người thanh tra viên phải là người có kĩ năng áp dụng pháp luật vào thực thi công việc để có thể hoàn thành nhiệm vụ đạt kết quả cao. Kĩ năng thực thi nhiệm vụ thanh tra của người thanh tra viên có thể hiểu là làm như thế nào để làm/tiến hành công việc thanh tra. Đó chính là khả năng và năng lực đạt được thông qua kinh nghiệm và được học, được tích lũy thông qua thực tiễn. Một số kĩ năng của thanh tra viên có thể kể đến như kỹ năng kỹ thuật (am hiểu pháp luật chuyên ngành cụ thể), kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích, kỹ năng thuyết trình, đặc biệt là kỹ năng đánh giá thực hiện pháp luật… Đây là những kỹ năng giúp thanh tra viên trong giao tiếp, điều phối, thực hiện các nhiệm vụ thanh tra và các hoạt động công vụ khác đạt được mụ đích đã đề ra. Thông qua hoạt động GDPL, khả năng của đội ngũ thanh tra viên được nâng lên thông qua những phương pháp truyền thụ của báo cáo viên (như phương pháp kết hợp giữa phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật với ví dụ minh họa thực tiễn, phương pháp thực hành pháp luật) cũng như các hình thức GDPL có tính trực quan sinh động cao nhờ ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

GDPL góp phần hình thành và củng cố niềm tin, thái độ và ý thức pháp luật chuẩn mực cho đội ngũ thanh tra viên. Am tường kiến thức về pháp luật là tiêu chuẩn của mỗi một thanh tra viên. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động GPPL sẽ giúp hình thành và củng cố niềm tin, thái độ và ý thức pháp luật chuẩn mực của người thanh tra viên trong quá trình thực thi công vụ. Bởi có tri thức pháp luật là chưa đủ mà đội ngũ thanh tra viên cần phải có sự tôn trọng pháp luật theo tinh thần “thượng tôn pháp luật” và niềm tin vào sự công bằng của pháp luật cũng như các cơ quan bảo vệ pháp luật thì trong quá trình làm nhiệm vụ thanh tra mới có thể tránh khỏi những hành động đi ngược lại đạo đức, chuẩn mực nghề nghiệp vì lợi ích cá nhân, lợi ích riêng tư.

- GDPL góp phần quan trọng trong việc hình thành, củng cố động cơ, hành vi chuẩn mực và thói quen xử sự theo pháp luật cho đội ngũ thanh tra viên. GDPL giúp thanh tra viên nâng cao nhận thức về pháp luật, kĩ năng thực hiện nhiệm vụ thanh tra và thái độ đúng đắn, chuẩn mực, hợp pháp trong quá trình tiến hành công việc được giao. Bên cạnh đó, hoạt động GDPL góp phần giúp đội ngũ thanh tra viên hình thành và củng cố động cơ, hành vi chuẩn mực và thói quen tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình động cơ và hành vi hợp pháp, tuân thủ pháp luật được xem là kết quả đầu ra của cả quá trình nhận thức pháp luật. Thói quen xử xự theo pháp luật cũng dần được tạo lập thông qua hành vi tuân thủ pháp luật được thực hiện thường xuyên, liên tục. Thói quen xử sự theo pháp luật chính là thói quen thực hiện đúng đắn các quy định của pháp luật, công bằng và bình đẳng khi tiến hành các nhiệm vụ thanh tra, thói quen sử dụng và áp dụng các tri thức pháp luật và các quy phạm pháp luật cụ thể để bảo vệ các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của công dân; bảo vệ lợi ích của quốc gia, của dân tộc.

- GDPL góp phần tăng cường hiệu quả thực thi nhiệm vụ của đội ngũ thanh tra viên qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước. Thanh tra viên là người phải am hiểu chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, thanh tra viên cũng phải nắm được nguyên tắc, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội; nắm bắt được tình hình kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, thanh tra viên phải hiểu và nắm được quy trình nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thông qua hoạt động GPLP, năng lực thực thi công vụ của đội ngũ thanh tra viên được nâng cao (về kiến thức, kĩ năng, thái độ và thói quen xử sự theo pháp luật). Do vậy hiệu quả công việc được cải thiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra. Theo đó, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy thanh tra nói riêng và bộ máy hành chính nhà nước nói chung.

- GDPL cho đội ngũ thanh tra viên góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng và bảo vệ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Nhà nước pháp quyền là phạm trù thuộc khoa học chính trị - pháp lý, xuất hiện khá sớm trong lịch sử tư tưởng nhân loại và thực tiễn xây dựng thể chế nhà nước ở nhiều quốc gia cả phương Đông và phương Tây. Hiểu một cách đơn giản nhất nhất đây là nhà nước quản lý kinh tế - xã hội bằng pháp luật và nhà nước hoạt động tuân theo pháp luật. Hay nói cách khác nhà nước pháp quyền là nhà nước được xem xét dưới góc độ pháp luật, trong đó tính tối cao của pháp luật được tôn trọng, các tư tưởng và hành vi chính trị, tôn giáo... của bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào cũng được giới hạn bởi khuôn khổ pháp luật và chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Ở Việt Nam, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân là mục tiêu của Đảng và Nhà nước đang hướng đến. Việc GDPL cho đội ngũ thanh tra viên góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả thực thi hoạt động thanh tra, góp phần thực hiện và bảo vệ sự nghiêm minh, công bằng của pháp luật; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, công dân, tổ chức. Đó chính là sự khẳng định đảm bảo thực hiện đúng theo tinh thần “thượng tôn pháp luật” - là yếu tố được coi là trung tâm của nhà nước pháp quyền. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước đồng thời củng cố niềm tin của cá nhân, công dân, tổ chức đối với hoạt động của bộ máy nhà nước trong đó có các cơ quan ngành thanh tra.

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục pháp luật cho đội ngũ thanh tra viên ở Việt Nam

3.1. Thể chế về GDPL cho đội ngũ thanh tra viên

GDPL cho đội ngũ thanh tra viên là một bộ phận cấu thành hoạt động GDPL chung của Đảng và Nhà nước đối với xã hội. Tuy thanh tra viên có nhiều điểm đặc thù so với đối tượng giáo dục pháp luật khác song hành lang pháp lý về giáo dục pháp luật có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động GDPL cho đội ngũ thanh tra viên hiện nay. Thể chế về GDPL cho đội ngũ thanh tra viên là tổng thể quy định pháp luật có chứa nội dung xác lập vấn đề liên quan đến GDPL cho thanh tra viên.

Vai trò của hệ thống thể chế hành lang pháp lý đối với mỗi hoạt động của cá nhân, tổ chức, đơn vị đều rất quan trọng. Đó không những thể hiện bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà còn khẳng định tính hợp pháp, hợp lý của hoạt động GDPL. Đối với GDPL cho đội ngũ thanh tra viên tiên quyết phải có hệ thống thể chế đầy đủ, điều này giúp phương pháp, nội dung và hình thức GDPL được đúng đắn, hiệu quả. Bên cạnh đó, thể chế GDPL cho đội ngũ thanh tra viên cũng là cơ sở để cơ quan thanh tra nhà nước chủ động trong việc tăng cường, củng cố kiến thức pháp luật cho đội ngũ nhân sự, đảm bảo hiệu quả cao trong thực thi công vụ. Rõ ràng, GDPL cho đội ngũ thanh tra viên không thể là một hoạt động tự phát mà phải dựa trên những quy định, quá trình rõ ràng, cụ thể.

3.2. Tổ chức bộ máy và đội ngũ nhân sự thực hiện hoạt động GDPL cho đội ngũ thanh tra viên

GDPL là một vấn đề quan trọng, tuy nhiên hoạt động này có thể do nhiều chủ thể khác nhau thực hiện. Đối với GDPL cho đội ngũ thanh tra viên hiện nay, GDPL chủ yếu do cơ sở đào tạo như Trường Cán bộ Thanh tra, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Nội vụ, tại cơ quan thanh tra nhà nước hoặc tự bản thân thanh tra viên. Xét trên phạm vi tổng thể tổ chức bộ máy và đội ngũ nhân sự thực hiện GDPL cho đội ngũ thanh tra viên là yếu tố ảnh hưởng gần như quyết định đối với chất lượng hoạt động này. Bởi vì:

Thứ nhất, kiến thức pháp luật, chủ trương, đường lối cũng như xã hội luôn vận động và phát triển không ngừng. Thanh tra viên không kịp và không thể cập nhật mọi kiến thức mới, đặc biệt là kiến thức pháp luật chuyên ngành có liên quan trực tiếp tới hoạt động thực thi công vụ. Hoặc những kiến thức pháp luật hiện có chưa đủ, chưa bao quát được vấn đề. Chính vì vậy, các cơ sở đào tạo, giảng viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng này sẽ cung cấp, bổ sung kịp thời kiến thức pháp luật cho thanh tra viên một cách có hệ thống, chính xác và bài bản nhất.

Thứ hai, để có thể thật sự nắm được tinh thần điều luật cũng như áp dụng chính xác, linh hoạt vào công việc đòi hỏi thanh tra viên phải trang bị những kỹ năng giải quyết tình huống khác nhau. Những bài tập về giải quyết tình huống hay trao đổi giữa giáo viên, báo cáo viên với thanh tra viên là những kênh thông tin hữu hiệu để họ tự trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn của bản thân.

Thứ ba, cơ sở đào tạo, giáo viên, báo cáo viên là những người có kinh nghiệm trong nghiên cứu pháp luật, có sự am hiểu nhất định đối với thực hiện pháp luật cho nên họ sẽ có thể đưa ra những khuyến nghị, lời khuyên quan trọng giúp cho hoạt động công vụ của thanh tra viên đúng pháp luật quy định, không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.

3.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ GDPL cho đội ngũ thanh tra viên

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng của khoa học, kỹ thuật và công nghệ, công tác giáo dục nói chung và GDPL nói riêng ở nước ta những năm vừa qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. GDPL cho đội ngũ thanh tra viên trong bối cảnh mới cũng chịu sự ảnh hưởng từ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho GDPL. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ GDPL cho đội ngũ thanh tra viên có thể chia thành một số nhóm như phòng học, trang thiết bị phục vụ nghe - nhìn khi giảng viên giảng dạy, tài liệu học tập…

Không giống như GDPL đơn thuần chủ yếu dựa trên biện pháp truyền miệng, GDPL hiện đại sử dụng nhiều trang thiết bị công nghệ cao, giúp cho người nghe có thể hiểu rõ hơn vấn đề. Chẳng hạn như sử dụng màn hình chiếu hay xem tư liệu video, giải quyết tình huống thực tế. Rõ ràng, nếu cơ sở vật chất trong GDPL cho đội ngũ thanh tra viên hạn chế, lạc hậu thì chắc chắn hiệu quả học tập sẽ không cao, khó học viên có thể ghi nhớ bài học. Bên cạnh đó, việc khai thác lợi thế công nghệ cũng là một phương thức giáo dục tốt để tự học viên có thể nâng cao kiến thức pháp luật mọi lúc mọi nơi.

3.4. Chất lượng nội dung, hình thức, phương pháp GDPL cho đội ngũ thanh tra viên

GDPL cho đội ngũ thanh tra viên không đơn thuần chỉ là sự tương tác giữa người giảng và người học. GDPL cho đội ngũ thanh tra viên hướng đến mục đích quan trọng nhất giúp thanh tra viên nắm được quy định pháp luật và biết vận dụng hiệu quả quy định đó trong thực tiễn triển khai công vụ. Chính vì vậy, người giảng, báo cáo viên phải không ngừng nỗ lực cải thiện nội dung, đổi mới hình thức và phương pháp GDPL cho đội ngũ thanh tra viên.

Hiện nay, mặc dù đã có nhiều đổi mới song GDPL nói chung và GDPL cho đội ngũ thanh tra viên ở Việt Nam vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Một trong số những hạn chế thường được chỉ ra đó chính là sự nghèo nàn, thiếu đầu tư, thiếu đổi mới, sáng tạo trong nội dung, hình thức và phương pháp GDPL. Điều đó khiến cho người học, người nghe cảm giác rất nhàm chán, thiếu tập trung, thậm chí đến lớp học, đến buổi báo cáo chỉ mang tính hình thức.Do vậy, nội dung, phương pháp và hình thức GDPL là yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động GDPL cho đội ngũ thanh tra viên. Đa dạng hóa, hiện đại hóa, sáng tạo trong nội dung, phương pháp và hình thức GDPL cho đội ngũ thanh tra viên là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh hiện nay.

4. Một số giải pháp đảm bảo vai trò của GDPL cho đội ngũ thanh tra viên ở Việt Nam

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của GDPL nói chung và cho thanh tra viên nói riêng. Trong đó cần phải đổi mới tư duy của thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước các cấp. Cùng với đó, cơ quan thanh tra nhà nước cần xác định kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ thanh tra viên là vấn đề thường xuyên.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện thể chế giáo dục pháp luật nói chung và cho thanh tra viên nói riêng, cụ thể: (i) Hoàn thiện quy định pháp luật xác định tiêu chí đánh giá hiệu quả GDPL nói chung và GDPL cho đội ngũ thanh tra viên nói riêng; (ii) Rà soát quy định, chương trình, kế hoạch GDPL cho đội ngũ thanh tra viên. Đặc biệt lưu ý, cần nghiên cứu xác định những điểm nghẽn trong quy định, chương trình, kế hoạch GDPL cho đội ngũ thanh tra viên; (iii) Quy định rõ trọng tâm, trọng điểm hoạt động GDPL gắn với mục tiêu của ngành, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và sự phát triển chung của xã hội; (iv) Xác định việc xây dựng cơ sở dữ liệu về pháp luật trên phạm vi quốc gia cũng như đối với từng ngành, lĩnh vực, địa phương là bắt buộc.

Thứ ba, nâng cao chất lượng cơ sở đào tạo, đội ngũ nhân sự thực hiện giáo dục pháp luật cho thanh tra viên.

- Đối với Trường Cán bộ Thanh tra: Trong thời gian tới, Trường Cán bộ Thanh tra cần có sự chủ động hơn nữa trong việc liên kết với các địa phương để mở lớp trang bị kỹ năng, nghiệp vụ nhằm tăng cường kiến thức, kỹ năng áp dụng pháp luật của đội ngũ thanh tra viên. Bên cạnh đó, cần đa dạng hơn các khóa học, không chỉ tập trung vào kỹ năng giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng mà còn có kỹ năng kiểm tra, giám sát nội bộ cơ quan; kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh thực tế trong hoạt động thanh tra. Trường Cán bộ Thanh tra phải nỗ lực hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cơ hữu, bên cạnh đó, đối với những chuyên đề có đối tượng là thanh tra viên chính, cao cấp, ngành, lĩnh vực nhạy cảm thì nên có phương án mời chuyên gia về lĩnh vực đó. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên kiêm chức, chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng cơ quan Thanh tra Chính phủ. Trường Cán bộ Thanh tra cần đổi mới hình thức, phương thức quảng bá các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương; các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt chú trọng đến cấp xã phường, thị trấn.

- Đối với cơ sở đào tạo của Bộ Nội vụ: Để tăng cường hơn nữa chất lượng GDPL đối với thanh tra viên, Học viện Hành chính quốc gia cần có kế hoạch cụ thể, rõ ràng hơn nữa đối với việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho thanh tra viên. Trong đó, kế hoạch phải xác định mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp và đối tượng học rõ ràng. Đặc biệt lưu ý đến tính đặc thù của đội ngũ thanh tra viên liên quan đến ngành, lĩnh vực họ đảm nhiệm. Đối với thanh tra viên khi tham gia khóa học đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện phải có thái độ nghiêm túc, tinh thần cầu thị, tham dự đủ các buổi học với tinh thần học tập cao độ. Tránh tình trang tham gia học mang tính hình thức, đến lớp chỉ để điểm danh.

Thứ tư, tăng cường nghiên cứu, vận dụng, đổi mới phương pháp, hình thức, nội dung GDPL cho đội ngũ thanh tra viên.

- Về nội dung GDPL: Nội dung GDPL cần coi trọng chất lượng hơn số lượng, phải có sự sàng lọc nội dung trước khi đưa vào giảng dạy, GDPL. Đây là bước hết sức quan trọng để xác định đúng trọng tâm, đúng đối tượng, tránh GDPL một cách lan man, dàn trải. Theo quan điểm của tác giả, nôi dung GDPL được lựa chọn cần đảm bảo một số tiêu chí như: Tính mới, tính thời sự, tính phổ biến và tính phù hợp với từng đối tượng thanh tra viên.

- Về hình thức GDPL: Cần đa dạng hóa hơn nữa hình thức GDPL không chỉ thông qua khóa học cụ thể hay mời báo cáo viên. Cơ quan thanh tra nhà nước có thể tăng cường GDPL trong chính cuộc họp tại cơ quan, dành một lượng thời gian ngắn để phổ biến về quy định mới của Đảng, Nhà nước có liên quan đến hoạt động của ngành cũng là một hình thức GDPL./.

Nguyễn Hữu Luận

Học viện Hành chính Quốc gia

Tài liệu tham khảo:

1.    Chính phủ (2011), Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011của Chính phủ quy định về Thanh tra viên và Cộng tác viên thanh tra;

2.    Lê Thị Hương (2013), Giáo trình thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính, Nxb. Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội;

3.    Phan Chí Hiếu (2015), Vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường và quá trình đưa giáo dục pháp luật vào nhà trường, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số chuyên đề 32 trang tháng 3/2015;

4.    Quốc hội (2010), Luật Thanh tra;

5.    Nguyễn Quốc Sửu (2011), Giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.