Thực tiễn chỉ ra rằng, lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo. Quán triệt tinh thần đó, những năm qua, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra giám sát của ủy ban kiểm tra về xây dựng hệ thống chính trị Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội đó là cấp ủy các cấp tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; tích cực triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu giúp cấp ủy triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch đề ra.

Bên cạnh việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, trước hết là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; quán triệt thường xuyên, liên tục các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì Đảng ủy Ban Giám hiệu chú trọng công tác định hướng thông tin tuyên truyền; chủ động đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, xuyên tạc của thế lực thù địch, các bài báo đưa tin sai sự thật; kịp thời đề xuất giải pháp để xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, đăng tải thông tin trái pháp luật với ý đồ chống phá. 

Triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ có cấp ủy. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở tất cả các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở. Thực hiện tốt Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cấp ủy các chi bộ tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; tích cực triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu giúp Đảng ủy triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch đề ra.

Các cấp ủy của 5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung giám sát, phản biện xã hội năm 2019; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ vững mạnh; tăng cường tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công đoàn viên, sinh viên trong năm 2021

Việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát Đảng ở cơ sở sẽ phát huy vai trò của Đảng viên chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế mà nhà trường đề ra, giúp các Đảng viên thực hiên nghiêm 19 điều đảng viên không được làm. Đại hội XIII xác định: “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trong việc thể chế hóa và thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, gắn với kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. 

Vì vậy, kiểm tra, giám sát là công việc hệ trọng, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì, không tự thỏa mãn, bằng lòng với những kết quả đạt được từ đó góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Ths. Nguyễn Anh Tuấn