Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII đề ra mục tiêu xuyên suốt cần phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là xây dựng Đảng bộ Thanh tra Chính phủ và các đảng bộ, chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao.

Một trong những mục tiêu cụ thể đó là phấn đấu Đảng ủy xây dựng từ 2-3 nghị quyết chuyên đề trong nhiệm kỳ; hàng năm 100% cấp ủy các cấp kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và cấp ủy đảng cấp trên; thực hiện giám sát đối với 100% cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về việc thực hiện các thông báo, kết luận kiểm tra, giám sát; trên 75% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 20% chi bộ, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; trên 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hàng năm kết nạp từ 5 đến 10 đảng viên mới.

Đồng thời, hoàn thành có chất lượng 100% văn bản theo kế hoạch xây dựng thể chế; 80% các cuộc thanh tra ban hành kết luận thanh tra đúng hạn theo quy định; 90% kết luận thanh tra có nội dung kiến nghị về hoàn thiện chính sách, pháp luật; 100% kết luận thanh tra được đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả; xử lý 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp nhận theo quy định; rà soát, giải quyết kịp thời 85% các vụ việc khiếu nại, tố cáo Thủ tướng Chính phủ giao.

 

leftcenterrightdel
Nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy trong điều kiện mới

Để thực hiện được mục tiêu, phương hướng nêu trên, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ xác định các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng; thường xuyên đổi mới nội dung, phương hướng, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tư tưởng tạo sự đoàn kết thống nhất trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, giáo dục đạo đức cách mạng; tiếp tục thực hiện sâu rộng, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, XII, các quy đinh nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, cần tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp đủ phẩm chất năng lực, uy tín; nâng cao chất lượng chi bộ; thực hiện nghiêm kỷ cương, nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ đi đôi với chế độ tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong sinh hoạt đảng; nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, lựa chọn những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu; chú trọng phát hiện, quy hoạch, bồi dưỡng, phát huy vai trò những đảng viên ưu tú, có triển vọng, chuẩn bị nguồn cán bộ chủ chốt các cấp; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng, có chính sách hợp lý để động viên, khuyến khích cán bộ làm chuyên trách tăng cường trách nhiệm của cấp ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kịp thời xác minh, kết luận những người có vấn đề về chính trị để phục vụ công tác cán bộ, nhân sự cấp ủy và kết nạp đảng viên. Thực hiện tốt các quy định về công tác quản lý đảng viên khi ra nước ngoài và có yếu tố liên quan đến người nước ngoài.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Công tác giám sát phải được tiến hành thường xuyên, công tác kiểm tra phải có kế hoạch, có trọng tâm trọng điểm, quan tâm giám sát cán bộ, đảng viên tham gia các đoàn thanh tra đi công tác dài ngày tại địa phương; đưa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ và của Đảng bộ thành nề nếp. Chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; xử lý kịp thời tổ chức đảng và đảng viên khi có vi phạm; giải quyết tốt đơn thư tố cáo, khiêu nại theo quy định.

Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới; tiếp tục triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, điều lệ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao; tham gia tích cực, có hiệu quả trong việc giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng bộ và cơ quan; làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Đồng thời, Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng việc xây dựng, ban hành nghị quyết của Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc. Đổi mới phương pháp công tác, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Lựa chọn những vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đi sâu vào những vấn đề còn vướng mắc để tháo gỡ, giải quyết hoặc đề xuất giải quyết, nhất là những vấn đề liên quan đến nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, tình hình tư tưởng của đảng viên và những vấn để công tác tổ chức, cán bộ.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trong công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, quản lý đảng viên và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương vào việc xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đảng ủy Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, các cấp ủy phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng các đơn vị tập trung lãnh đạo chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm là đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới, tạo chuyển biến về chất lượng hiệu quả trên các mặt công tác thanh tra, xử lý sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, tô cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác xây dựng ngành.

Lan Anh - Huy Trần