Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 3147/QĐ-UBND, thu hồi, hủy bỏ quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 và Thông báo số 125/TB-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lý do thu hồi, hủy bỏ: Công văn số 8990/UBND-VP ngày 22/11/2019 của UBND thành phố Bà Rịa và Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa về giải quyết khiếu nại lần đầu của 03 công dân nói trên.

leftcenterrightdel
Hội nghị giao ban về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ảnh: CTTĐT tỉnh BRVT) 

Cũng trong thời gian này, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 3146/QĐ-UBND, thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 và Thông báo số 126/TB-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lý do thu hồi, hủy bỏ: Công văn số 8990/UBND-VP ngày 22/11/2019 của UBND thành phố Bà Rịa và Quyết định số 225/QD-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa về việc giải quyết khiếu nại của bà Hà Thị Huệ (lần đầu), là đối tượng bị khiếu nại đã bị thu hồi, hủy bỏ các quyết định trước đó của Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 3144/QĐ-UBND về việc đình chỉ giải quyết nội dung khiếu nại của bà Trần Thị Minh, địa chỉ: Khu phố Phước An, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc.

Lý do, công dân đã rút nội dung khiếu nại liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ bổ sung đối với diện tích thu hồi Nâng cấp, mở rộng đường 328 đoạn Phước Tân - Phước Bửu - Hồ Tràm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các quyết định trên./.

Đình Thuyết